Home / Biên tập viên

Biên tập viên

Những khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ

Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế

Những khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trừ một số trường hợp. Những khoản chi này vẫn được tính vào chi phí được trừ – đó là những khoản chi nào? …

Chi tiết...
Share