Home / Kinh nghiệm kế toán thuế

Kinh nghiệm kế toán thuế

Phó giám đốc có được ký thay trực tiếp giám đốc trên hóa đơn, chứng từ

chi phí lãi vay khi hạch toán

Các tiêu thức ký trên hóa đơn đều do giám đốc trực tiếp ký vì phải chịu trách nghiệm với toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Trong trường hợp giám đốc doanh nghiệp đi vắng thì ai là người được ký thay trên hóa đơn, có …

Chi tiết...