Shadow

Sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ

Hóa đơn GTGT áp dụng với doanh thu hộ và chi hộ xử lý như thế nào. Những khoản chi này có phải cấp hóa đơn không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết về hóa đơn doanh thu hộ và chi hộ tại đây nhé.

>>>Xem thêm:Không đóng đủ vốn điều lệ có bị phạt không

I. Quy định về việc sử dụng hóa đơn GTGT áp dụng với doanh thu hộp và chi hộ hoc ke toan hanh chinh su nghiep o dau tot

Bộ tài chính ban hành TT06/2012/TT-BTC quy định tại điều 05, ban hành ngày 11/1/2012 quy định và hướng dẫn hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTG, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ban hành ngày 8/12/2008, quy định theo NĐ121/2011/NĐ-CP ban hành ngày 27/12/2011

– Hướng dẫn kê khai và quy định cụ thể tại điều 5 TT-219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 hướng dẫn về những trường hợp doanh  nghiệp không kê khai và nộp thuế GTGT.

Như vậy: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai và tính nộp các loại thuế và những khoản thu hộ không liên quan tới doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ của những đơn vị và kinh doanh.

Những trường hợp không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT về khoản thu hộ không liên quan tới hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ tại đơn vị kinh doanh. tài liệu kế toán sản xuất

Nếu trường hợp mà đơn vị kinh doanh có nhận tiền từ tổ chức cá nhân để thực hiện dịch sửa chữa, bảo hành hya khuyến mãi, quảng cáo thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luât.

Ví dụ 15: Công ty TNHH Yên Khoa thực hiện khoản thu chi từ nhà phan có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để làm chương trình khuyến mại (theo quy định) nhằm mục đích tiếp thi bán sản phẩm của doanh nghiệp. Nhà phân phối ghi nhận số tiền để thực hiên số để thực hiện dịch vụ cho Công ty, thì với trường hợp này khi nộp thuế phải tính theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn giá trị GTGT khi tính thuế, áp dụng theo quy định và thuế suất10%, trong trường hợp nhà phần phối thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì hóa đơn bán hàng phải thì sử dụng hóa đơn bán hàng để xác định rõ số thuế phải nộp theo đúng tỷ lệ % trên doanh thu với quy định.”

hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhờ thu hộ
                    Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn nhờ thu hộ có tính vào chi phí được trừ không

Quy định cụ thể về những khoản thu: Quy định về thu phí quản lý và thu quảng cáo, tiền trông giữ xe, phí dịch vụ … xuất hoá đơn thì Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra.

– Đối với những khoản chi: Các khoản chi phí liên quan tới bảo trì phòng, thang máy… thì doanh nghiệp sẽ thanh toán cho nhà thầu thì Công ty kê khai khấu trừ GTGT đầu vào.

– Trường hợp xử lý tiền công nhân viên và phí quản lý doanh nghiệp để được quản lý thì sẽ phải xuất hóa đơn GTGT để giao cho ban quản trị về kê khai và nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định pháp luật.

                                         

     BỘ TÀI CHÍNH

    TỔNG CỤC THUẾ

                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       —————

                                                                                                                                    Số: 2539/TCT-CS

                                                                                                                                    V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 993/CT-TTrl ngày 12/1/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  1. Hàng hoá, dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam, trừ hoạt động vận tải quốc tế mà chặng vận chuyển có điểm đi và điểm đến ở nước ngoài
  2. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

  1. d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
  2. e) Doanh thu hàng hoá, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.”

Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

*Thông tin chi tiết về thuế ban hành theo công văn số 2539/TCT-CS 2015 ban hành ngày 25 /06/2015 quy định về mức thuế áp dụng khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT doanh thu và thu hộ.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty Tôn Phú thực hiện chi tiền cho nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) thưc hiện chương trình khuyến mãi để mở rộng kinh doanh (theo quy định của pháp luật). Nhà phân phối trưng bài sản phẩm nhận hỗ trợ dịch vụ để làm triể lãm cho công ty, trong trường hợp nhân tiền mà nhà phân phối thực hiện nộp thuế tính theo phương pháp khấu trừ áp dụng thuế suất 10% thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.

  • Đối với những khoản thu và chi phí gồm quản lý, quảng cáo, chi thu giữ tiền trông xe do công ty dịch vụ thu tiền thì khi xuất hóa đơn sẽ kê khai thuế GTGT đầu ra.

Áp dụng với những khoản chi phí về quản lý hệ thống lỗi kỹ thuật và chi phí bảo hành, bảo trì thiết bị trong phòng học thì công ty phải thanh toán cho nhà thầu Các khoản chi: phí quản lý hệ thống kỹ thuật, phí bảo trì thang máy. . . Công ty ký hợp đồng, thực hiện thanh toán cho các nhà thầu thì Công ty kê khai khấu trừ GTGT đầu vào.

Đối với khoản tiền công, tiền phí quản trích theo nguồn thu công ty mà được ban quản trị trả để quản lý khu chung thì xuất hoá đơn GTGT giao cho Ban Quản trị và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và TNDN  đúng theo quy định.

Bạn đọc tham khảo bào viết nghiệp vụ tại đây:  Phó giám đốc có được ký thay trực tiếp giám đốc trên hóa đơn, chứng từ

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *