Shadow

Một số điểm lưu ý về thuế TTĐB và thuế nhà thầu nước ngoài 2018

Cập nhật những quy định mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu nước ngoài hiện nay. Cùng xem những thay đổi đáng chú ý khi làm về thuế TTĐB và thuế nhà thầu trong bài viết dưới đây

I. Thuế tiêu thụ đặc biệt

1- Về giá tính thuế TTĐB đối với khoản chiết khấu thương mại

Căn cứ văn bản số 5355/BTC-CST ngày 25/04/2017 của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp giảm trừ chiết khấu thương mại

Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng hóa chịu thuế TTĐB có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng ngay trên hóa đơn xuất bán thì giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:

Giá  tính thuế TTĐB = [Giá bán chưa có thuế GTGT – Thuế BVMT (nếu có)]/ (1+ Thuế suất thuế TTĐB)

Trong đó: Giá bán chưa có thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại cho khách hàng theo quy định của pháp luật về thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại khi người mua đáp ứng một số điều kiện nhất định và doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu tương ứng với số tiền chiết khấu cho khách hàng, thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm số thuế TTĐB phải nộp tương ứng tính trên số tiền chiết khấu cho khách hàng.

2- Về khấu trừ thuế TTĐB

Ngày 06/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) như sau:

Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước.

Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng hơn, không phân biệt nguyên nhân số tiền thuế TTĐB không được khấu trừ, Người nộp thuế đều được hạch toán tiền thuế TTĐB không được khấu trừ vào chi phí để tính thuế TNDN.

Trước: Chỉ có trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. ke toan hanh chinh su nghiep

3- Chính sách thuế hoạt động kinh doanh casino

Ngày 05/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

>> Tham khảo bài viết: Các trường hợp khấu trừ thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu, trong nước

II. Thuế nhà thầu nước ngoài

Trường hợp Tổ chức, Công ty ở nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng để thực hiện dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho khách hàng của các Ngân hàng tại Việt Nam thì

Tổ chức, Công ty ở nước ngoài là đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Khi thanh toán tiền phí chuyển tiền thu hộ cho Tổ chức,

Công ty ở nước ngoài, Ngân hàng phải thực hiện khấu trừ, khai và nộp thay thuế nhà thầu cho Tổ chức, Công ty ở nước ngoài (thuế GTGT tỷ lệ 5%, thuế TNDN tỷ lệ 5%) trên doanh thu thu được từ khách hàng.

1- Thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài

Căn cứ văn bản số 5236/TCT-DNL ngày 14/11/2017 của Tổng cục thuế về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài

2- Đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan

Căn cứ văn bản số 5039/TCT-CS ngày 30/10/2017 của Tổng cục thuế về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì không phải nộp thuế nhà thầu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối hàng hóa thì có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định.

>> Xem thêm: Quy định về thuế giá trị gia tăng mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *