Shadow

Quy định về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Pháp luật.

Quy định về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khi bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hoá đơn GTGT, trừ trường hợp được dùng hoá đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT.

Khi lập hoá đơn GTGT, phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn:

 • Giá bán chưa có thuế,
 • Phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có),
 • Thuế GTGT,
 • Tổng giá thanh toán đã có thuế; học kế toán tại hà nội

Trường hợp hoá đơn không ghi tách riêng giá bán chưa có thuế và thuế GTGT, chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanh toán.

Cơ sở kinh doanh cũng không được khấu trừ thuế đầu vào đối với trường hợp hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ không ghi tách riêng thuế GTGT.

Xem thêm: Quy định về chứng từ kế toán mới nhất

2. Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp

 • Khi bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng.
 • Giá bán ghi trên hoá đơn là giá thực thanh toán đã có thuế GTGT (nếu là hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT).

3. Cơ sở kinh doanh thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định tại:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 lớp học kế toán thuế
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư số 39/2014/TT- TC và các thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phân loại hóa đơn 

 • Căn cứ vào hình thức thì hóa đơn được phân loại thành hoá đơn đặt in (cơ quan thuế đặt in và cơ sở kinh doanh tự đặt in), hoá đơn tự in và hoá đơn điện tử.
 • Căn cứ vào đối tượng sử dụng hóa đơn thì hóa đơn được phân loại thành hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng và hóa đơn đặc thù. Hoá đơn có thể kiêm nhiệm các chức năng như kiêm phiếu thu tiền, kiêm bảo hành (chức năng kiêm nhiệm được thiết kế cỡ chữ nhỏ hơn, đặt trong dấu ngoặc đơn).

Quy định sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan hành chính sự nghiệp (nếu có đủ điều kiện) chịu trách nhiệm tự in hoá đơn hoặc đặt in hoá đơn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của DN; 

Trước khi sử dụng phải thực hiện thông báo phát hành hoá đơn gửi đến cơ quan Thuế (kèm mẫu hoá đơn), thực hiện công khai việc thông báo phát hành hoá đơn tại các điểm bán hàng, trụ sở giao dịch. DN có điều kiện kỹ thuật, nguồn lực tài chính và công nghệ quản lý được khuyến khích áp dụng hoá đơn điện tử. học kế toán tổng hợp

Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm đặt in hoá đơn để bán cho các hộ kinh doanh và các cơ quan, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà không được tự in hoá đơn. 

Cơ sở kinh doanh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế theo thời hạn và theo mẫu quy định.

Trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định trong Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Khi nào phải hủy hóa đơn? Hủy hóa đơn như thế nào cho đúng quy định?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.