Shadow

Hệ thống báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. Nên học kế toán ở đâu tốt tại Hà Nội

2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm:

a) Bảng cân đối tài khoản;

b) Báo cáo thu, chi; học logistics ở đâu tốt

c) Bản thuyết minh báo cáo tài chính;

d) Các báo cáo khác theo quy định tại pháp luật.

3. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm:

a) Bảng cân đối kế toán;

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

Mẫu bản thuyết minh BCTC theo quyết định 48 và 15

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

1. Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………………………

Địa chỉ:……………………..

Mẫu số B 09 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)

 Năm …

I – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 – Hình thức sở hữu vốn

2 – Lĩnh vực kinh doanh

3 – Tổng số công nhân viên và người lao động

4 – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

>>> Xem thêm: Lịch Nộp hồ sơ khai thuế – Nộp thuế tháng 6 – Quý II

II – Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

1 – Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày …/…/… kết thúc vào ngày…/…/…)

2 – Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

3 – Chế độ kế toán áp dụng học kế toán thuế tại hà nội

4 – Hình thức kế toán áp dụng

5 – Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

  •  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  • Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ;
  • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ)

6 – Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

hệ thống báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính 

III – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

                                                                                                       (Đơn vị tính………..)

01.Tiền và tương đương tiền

Cuối năm

Đầu năm

   – Tiền mặt

– Tiền gửi Ngân hàng

– Tương đương tiền

Cộng

  02. Hàng tồn kho

Cuối năm

Đầu năm

– Nguyên liệu, vật liệu

– Công cụ, dụng cụ

– Chi phí SX, KD dở dang

– Thành phẩm

– Hàng hóa

– Hàng gửi đi bán

Cộng

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)…………………………………………………….

03 – Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải truyền dẫn

TSCĐ hữu hình khác

Tổng cộng

(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình

– Số dư đầu năm

– Số tăng trong năm

Trong đó: + Mua sắm

                      + Xây dựng

– Số giảm trong năm

Trong đó: + Thanh lý

                     + Nhượng bán

                     + Chuyển sang  

                       BĐS đầu tư

– Số dư cuối năm

>>> Xem thêm: Không đóng đủ vốn điều lệ có bị phạt không

(2) Giá trị đã hao mòn luỹ kế

– Số dư đầu năm

– Số tăng trong năm

– Số giảm trong năm

– Số dư cuối năm

(3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)

– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

Trong đó:

+ TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay

   + TSCĐ tạm thời không sử dụng

+  TSCĐ chờ thanh lý

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

– TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn  sử dụng:…………………………………………………………………

– Lý do tăng, giảm: ………………………………………………………………………………………..

04. Tình hình tăng, giảm  TSCĐ vô hình

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Quyền phát

hành

Bản quyền, bằng

sỏng chế

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình            
– Số dư đầu năm            
– Số tăng trong năm

Trong đú

  + Mua trong năm

  + Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

– Số giảm trong năm

Trong đú:

+ Thanh lý, nhượng bỏn

  + Giảm khỏc

– Số dư cuối năm      (2) Giá trị hao mòn lũy kế      – Số dư đầu năm      – Số tăng trong năm

– Số giảm trong năm

– Số dư cuối năm      (3) Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình      – Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu có)…………………………………………………………………..

05 – Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư        vào đơn vị khác:

Cuối năm

Đầu năm

(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:– Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

– Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

– Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

– Đầu tư vào công ty liên kết

– Đầu tư tài chính dài hạn khác

Cộng

* Lý do tăng, giảm: ……………………………………………………………………………………….

06 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

Cuối năm

Đầu năm

   – Thuế giá trị gia tăng phải nộp

…..

…..

   – Thuế tiêu thụ đặc biệt

…..

…..

   – Thuế xuất, nhập khẩu

…..

…..

   – Thuế thu nhập doanh nghiệp

…..

…..

   – Thuế thu nhập cá nhân

…..

…..

   – Thuế tài nguyên

…..

…..

   – Thuế nhà đất, tiền thuê đất

…..

…..

   – Các loại thuế khác

…..

…..

   – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

…..

…..

07 – Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu

Số

đầu

năm

Tăng trong

 năm

Giảm trong năm

Số

 cuối

năm

A

1

2

3

4

1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn2- Thặng dư vốn cổ phần

3- Vốn khác của chủ sở hữu

4- Cổ phiếu quỹ (*)

5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

* Lý do tăng, giảm: ……………………………………………………………………………..

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính………)

08. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác

Năm nay

Năm trước

– Doanh thu bán hàngTrong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá

…..

…..

…..

…..

– Doanh thu cung cấp dịch vụTrong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ

…..

…..

…..

…..

– Doanh thu hoạt động tài chính

…..

…..

   Trong đó:    
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia

……

……

+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

……

……

……

……

+ ….

……

……

09. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập      chịu thuế TNDN

Năm nay

Năm trước

(1) Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế

……

……

(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhậpchịu thuế TNDN

(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN

(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)

(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5 = 1- 2+3-4)

10. Chi phí SXKD theo yếu tố:

Năm nay

Năm trước

–   Chi phí nguyên liệu, vật liệu-   Chi phí nhân công

–   Chi phí khấu hao tài sản cố định

–   Chi phí dịch vụ mua ngoài

–   Chi phí khác bằng tiền

Cộng

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính………….)

11- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo

                                                                                                                                                                                                  Năm nay              Năm trước

– Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;                    ………              ………

– Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.                                                                                                                                         ………               ………

12 – Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

                                                                                               Năm nay              Năm trước

– Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;                                     ……….               ……….

– Các khoản khác…                                                                      ………                 ………

VI- Những thông tin khác

– Những khoản nợ tiềm tàng

– Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

– Thông tin so sánh

– Thông tin khác (2)

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

   

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

       

Ghi chú:

(1)     Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu.

(2)     Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.

Kế toán là công việc quan trọng và nhạy cảm; cần sự chính xác, tận tâm và sự cẩn trọng. Việc lựa chọn các Công ty Kế toán lâu năm và uy tín để thực hiện chính là xu hướng hiện nay mà các Doanh nghiệp lớn đang sử dụng!
———————

Kế toán Lê Ánh là thương hiệu uy tín 03 năm liền do người tiêu dùng bình chọn
Có đội ngũ kế toán trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng
Chúng tôi có dịch vụ tốt nhất với giá cả tốt nhất
———————
Cùng sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ và tận tâm hết mình vì công việc. Hi vọng quý khách hàng sẽ hài lòng với chất lượng dịch vụ
của Công ty Dịch vụ kế toán Lê Ánh
———————
Liên hệ dịch vụ 0904848855; 0964695858
Email: Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *