Shadow

Giáo trình bài giảng Kế toán Tài chính

Tài liệu dạy làm kế toán tài chính hi vọng sẽ giúp các bạn nắm vững được các kiến thức chuyên sâu để phục vụ công việc một cách tốt nhất. Kế toán Lê Ánh sẽ luôn đồng hành cùng các chuyên viên kế toán trên con đường thành công

Chương 1: Lưu chuyển hàng hóa trong Doanh nghiệp Thương mại

1 1.1. Kế toán quá trình mua hàng……….1 học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

1.1.1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại……………1

1.1.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ mua hàng………1

1.1.1.2. Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại 1

1.1.1.3. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua………….. 3

1.1.1.4. Phương pháp xác định giá mua hàng hoá……………4

1.1.1.5. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng……….. 6

1.1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ mua hàng……….. 7

1.1.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước.. 7

1.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng…….7 học logistics ở đâu tốt

1.1.2.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước…… 8

1.1.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu. 27

1.1.3.1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.1.3.2. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ..37

1.2. Kế toán quá trình bán hàng………38

1.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại…………..38

1.2.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ bán hàng…….. 38

1.2.1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại…………… 38

1.2.1.3. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán…………..40

1.2.1.4. Giá bán hàng hoá..41

1.2.1.5. Các phương thức thu tiền hàng………….42

1.2.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng………..42

1.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước..43

1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng…..43

1.2.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên….43

1.2.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ………….66

1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu… 66

1.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.2.3.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ….72

1.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ………….. 73

1.3.1. Kế toán chi phí của hoạt động tiêu thụ………………………………………73

1.3.1.1. Đặc điểm chi phí của hoạt động tiêu thụ………………………………………..73

1.3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp thương mại….. 74

1.3.1.3. Kế toán chi phí bán hàng……74

1.3.1.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp……80

1.3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ ………. 84

1.3.2.1. Khái niệm và nội dung kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại

1.3.2.2. Phương pháp hạch toán……. 84


Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp Xây lắp

2.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp….. 96

2.1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp………………………………………….96

2.1.1.1. Đặc điểm tổ chức thi công sản phẩm xây lắp:…………….96

2.1.1.2. Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành………….97 học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

2.1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất xây lắp……………………………….98

2.1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí….. 98

2.1.2.2. Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp……99

2.1.3. Đặc điểm giá thành sản phẩm xây lắp………………………..101

2.1.3.1. Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp…………………101

2.1.3.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp…….102

2.1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp………….103

2.1.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp…… 103

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất………………………………. 104

2.2.1.1. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………….104

2.2.1.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp…………………………105

2.2.1.3. Đối với chi phí sử dụng máy thi công…………………….. 106

2.2.1.4. Đối với chi phí sản xuất chung……………………………….109

2.2.2. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp……… 111

2.2.2.1. Thiệt hại phá đi làm lại………..111

2.2.2.2. Thiệt hại ngừng sản xuất…….. 112

2.2.3. Kế toán sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp………..113

2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp………. 114

2.2.4.1. Phương pháp tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất…..114

2.2.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp……. 116

2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động xây lắp…………………..119

2.3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp…………..119

2.3.1.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp………………..119

2.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng……121

2.3.1.3. Phương pháp hạch toán………. 122 nên học kế toán ở đâu

2.3.2. Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp…. 123

2.3.2.1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp…………..123

2.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng……123

2.3.2.3. Phương pháp hạch toán………. 123


Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp sản xuất Nông nghiệp

3.1. Đặc điểm sản xuất và quản lý của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp………….128

3.1.1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp………………………………………………..128

3.1.1.1. Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt trong sản xuất của doanh nghiệp sản ………….. 128

3.1.1.2. Sản phẩm nông nghiệp có khả năng tái sản xuất tự nhiên………….128

3.1.1.3. Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống…………….. 129

3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp………129

3.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp……….130

3.2.1. Một số vấn đề chung………130

3.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của một số hoạt động sản xuất phụ……………131

3.2.2.1. Đối với hoạt động sản xuất, chế biến phân hữu cơ.. 131

3.2.2.2. Đối với công việc cày kéo………………. 131

3.2.2.3. Đối với hoạt động vận tài……………….. 132

3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt………..132

3.2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt…… 132

3.2.3.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm ngành trồng trọt……133

3.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây ngắn ngày…….. 133

3.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây trồng 1 lần thu hoạch nhiều lần……136

3.2.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây lâu năm………. 137

3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi….. 139

3.2.4.1. Đặc điểm sản xuất của ngành chăn nuôi……………… 139

3.2.4.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm chăn nuôi

3.2.4.3. Kế toán chăn nuôi súc vật sinh sản……139

3.2.4.4. Kế toán chăn nuôi SV lấy sữa…………. 141

4.2.4.5. Kế toán chăn nuôi súc vật lấy thịt……. 142

3.2.4.6. Kế toán chăn nuôi gia cầm……………… 143

3.2.4.7. Kế toán chăn nuôi ong….145

3.2.4.8. Kế toán chăn nuôi cá…… 146

3.2.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chế biến………….147


Chương 4: Kế toán Công ty Cổ phần

4.1. Tổng quan về công ty cổ phần…………………………………………………..153

4.1.1. Đặc điểm kinh tế – pháp lý của công ty cổ phần….. 153

4.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán công ty…………………154

4.1.2.1. Vai trò…………………154

4.1.2.2. Nhiệm vụ……………. 155

4.2. Kế toán một số nghiệp vụ cơ bản trong công ty cổ phần……………… 155

4.2.1. Kế toán góp vốn thành lập công ty…155

4.2.1.1. Các quy định chung về thành lập công ty………….155

4.2.1.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ góp vốn thành lập công ty….157

4.2.2. Kế toán tăng, giảm vốn điều lệ………160

4.2.2.1. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần… 160

4.2.2.2. Kế toán một số trường hợp tăng vốn điều lệ…….. 162

4.2.2.3. Kế toán một số trường hợp giảm vốn điều lệ……. 164

4.2.3. Kế toán phát hành và chuyển đổi trái phiếu………… 168

4.2.3.1. Kế toán phát hành trái phiếu……….168

4.2.3.2. Kế toán chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu…… 174

4.2.4. Kế toán chi trả cổ tức cho các cổ đông………………..174

4.2.4.1. Một số quy định về chi trả cổ tức trong công ty cổ phần………… 174

4.2.4.2. Phương pháp tính lãi trên cổ phiếu175

4.2.4.3. Kế toán chi trả cổ tức bằng tiền…..176

4.2.4.4. Kế toán chi trả cổ tức bằng cổ phiếu……………….. 177

4.2.4.5. Kế toán chi trả cổ tức bằng tài sản 177

4.2.5. Kế toán tổ chức lại và giải thể công ty……………….. 178

4.2.5.1. Kế toán chia công ty………………….178

4.2.5.2. Kế toán tách công ty………………….180

4.2.5.3. Kế toán sáp nhập công ty……………182

4.2.5.4. Kế toán giải thể công ty……………..183


DOWNLOAD TÀI LIỆU LÀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI ĐÂY

Kế toán là công việc quan trọng và nhạy cảm; cần sự chính xác, tận tâm và sự cẩn trọng. Việc lựa chọn các Công ty Kế toán lâu năm và uy tín để theo học chính là xu hướng hiện nay mà các chuyên viên kế toán hàng đầu đã đầu tư để nâng cao tay nghề!

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Kế toán Lê Ánh

Có đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng; Chúng tôi có dịch vụ kế toán thuế tốt nhất với giá cả tốt nhất. Với nghiệp vụ chính xác – nhanh chóng sẽ tiết kiệm thời gian tối đa cho quý doanh nghiệp

Công ty Dịch vụ kế toán Lê Ánh

Địa chỉ:

Cơ Sở 1 : 473 Nguyễn Trãi – TP. Hà Nội
Cơ sở 2 : 40 Vũ Phạm Hàm – TP. Hà Nội
Cơ Sở 3 : 92 Nguyễn Đình Chiểu – TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: 0966 27 1188

Email: huutien@outlook.com

website: học kế toán excel | học kế toán thuế | dịch vụ kế toán thuế trọn gói


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *