Shadow

Tài sản cố định

Tính giá các đối tượng kế toán

Tính giá các đối tượng kế toán

Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán. Giải thích các nguyên tắc căn bản và ...