Shadow

Các văn bản pháp lý về quản lý thuế

Để làm tốt công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp thì bạn phải là người hiểu biết luật thuế, quản lý thuế và biết cách vận dụng luật thuế vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp mình để xử lý các tình huống phát sinh sao cho phù hợp nhất. Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp lý về quản lý Thuế, các bạn lưu lại để tiện tra cứu nhé.

Xem thêm: Văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN

Luật về quản lý thuế

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
 • Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;
 • Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;
 • Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;
 • Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Nghị Định của Chính phủ về quản lý Thuế

 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
 • Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn;
 • Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn;
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế; định khoản nguyên lý kế toán
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/201 hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13;
 • Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;

>>  Mức phạt vi phạm luật lập sổ sách kế toán mới nhất

Các văn bản pháp lý về quản lý thuế

Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý Thuế

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;
 • Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; học kế toán thực hành ở đâu tốt
 • Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quyết định hành chính thuế;
 • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ;
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP;
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;
 • Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC; nhân viên c&b là gì
 • Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;
 • Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính.

Mong rằng bài viết về Các văn bản pháp lý về quản lý thuế của Kế toán thuế doanh nghiệp sẽ hữu ích với bạn.

Dù bạn làm kế toán trong lĩnh vực nào, vị trí nào thì khi hiểu biết về các luật thuế, các nghị định, thông tư về quản lý Thuế sẽ giúp bạn làm tốt công việc kế toán của mình ở trong doanh nghiệp và giao tiếp với cơ quan Thuế tốt hơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.