Shadow

Thẻ: hạch toán tài khoản 821

Hạch toán tài khoản TK821- Chi phí thuế TNDN

Hạch toán tài khoản TK821- Chi phí thuế TNDN

Tài khoản TK821- chi phí thuê TNDN dùng được để phản ánh chi phí tiền thuế doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong năm dựa trên căn cứ xác định kết quả kinh doanh trong năm tài chính. Căn cứ tính thuế T...