Home / Tag Archives: trích nợ tài khoản của NNT để nộp thuế cho doanh nghiệp

Tag Archives: trích nợ tài khoản của NNT để nộp thuế cho doanh nghiệp

Những lỗi xảy ra khi lập giấy nộp tiền – lỗi nộp thuế điện tử

giấy nộp tiền thành công có bao nhiêu chữ ký số

1.Hỏi: trường “Kỳ Thuế” trong  chức năng  “Lập GNT” sẽ điền thế nào nếu doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo quý chứ không phải theo tháng?Đáp:  Định dạng trường “Kỳ Thuế” là mm/yyyyhọc kế toán thực hành ở đâu Do đó đối với những món thuế nộp cho Quý …

Chi tiết...
Share