Home / Tag Archives: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

Tag Archives: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

Một số nội dung chính sách thuế TNDN cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN

chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi quyết toán thuế

Quyết toán thuế TNDN năm 2014 được thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013;  Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài …

Chi tiết...
Share