Shadow

Thẻ: Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-CP Ngày 12/02/2015

Nghị định 12/2015/NĐ-CP Ngày 12/02/2015

Ngày 12/02/2015, chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về th...