Shadow

Thẻ: khách hàng không đối chiếu công nợ phải làm như thế nào