Home / Tag Archives: IN Giấy nộp tiền

Tag Archives: IN Giấy nộp tiền

Những lỗi xảy ra khi lập giấy nộp tiền – lỗi nộp thuế điện tử

giấy nộp tiền thành công có bao nhiêu chữ ký số

1.Hỏi: trường “Kỳ Thuế” trong  chức năng  “Lập GNT” sẽ điền thế nào nếu doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo quý chứ không phải theo tháng?Đáp:  Định dạng trường “Kỳ Thuế” là mm/yyyy Do đó đối với những món thuế nộp cho Quý hoặc Năm thì NNT thực hiện …

Chi tiết...
Share