Shadow

Thẻ: hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động.