Shadow

Thẻ: cấp mã số thuế

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc dùng để đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh với đơn vị chi trả thu nhập tại nơi người lao động làm việc. Muốn được giảm trừ gia cảnh để giảm thuế phải...