Shadow

Nguyên Lý Kế Toán

Hạch toán tài khoản chi phí phải trả

Hạch toán tài khoản chi phí phải trả

Tài khoản dùng để hạch toán các khoản chi phí phải trả là: Tài khoản 335. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa chi trả tr...