Shadow

Hỗ trợ học tập

TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ – NGUYỄN VĂN PHỤNG

TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ – NGUYỄN VĂN PHỤNG

TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN PHỤNG 2015 ÔNG NGUYỄN VĂN PHỤNG LÀ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP, NGUYÊN VỤ PHÓ VỤ CHÍNH SÁCH - BỘ TÀI CHÍNH, VỤ TRƯỞNG VỤ DOANH NGHIỆP LỚN - TỔNG CỤC THUẾ TRÌNH BÀY...