rp_747-5647-1450083969.jpg

Work continues on the 747 assembly line at Boeing’s factory in Everett, Washington on Friday, Jan. 30, 2009. Photographer: Ron Wurzer/Bloomberg News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share