Home / Kinh nghiệm kế toán tổng hợp / Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định

Quy định thời gian khấu hao các loại tài sản cố định

học kế toán thuế

    Thông tư liên quan: TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính. Khi công ty mua bất kỳ một tài sản cố định nào về thì kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư …

Chi tiết...